Regulamin Ligi Angielskiej

Regulamin Ligi Angielskiej 2018/2019

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem Przedmiotowej Ligi Angielskiej (dalej: LA) jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

2. W LA w roku szkolnym 2018/2019 udział biorą 24 szkoły ponadpodstawowe z województwa wielkopolskiego, które zgłosiły chęć uczestnictwa i zostały zakwalifikowane do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

3. LA jest turniejem i ma charakter pojedynku pomiędzy reprezentacjami szkół, które tworzą ośmioosobowe drużyny uczniowskie, ustalane przez każdą szkołę. W każdej rundzie szkoła wystawia trzech dowolnych uczestników spośród 8 osobowej drużyny szkolnej. O składzie drużyny w danym pojedynku decyduje opiekun drużyny.

4. Pojedynek jest przeprowadzany w formie teletransmisji poprzez sieć internetową i polega na zadawaniu drużynom uczniowskim poszczególnych szkół pytań przez komisję znajdująca się w siedzibie ODN w Poznaniu

II. Zasady przeprowadzania pojedynków

5. Liga składa się z 6 rund rozgrywanych co miesiąc od października 2018 do maja 2019. Pytania w każdej z rund będą związane z konkretnym tematem, wskazanym wcześniej przez komisje konkursową.

1. kluczowe wydarzenia i postacie w historii Anglii

2. rzeczowniki, czasowniki i czasy w języku angielskim

3. najważniejsi twórcy i utwory literatury brytyjskiej

4. przymiotniki, przysłówki i kolokacje w języku angielskim

5. kluczowe wydarzenia i postacie w historii Stanów Zjednoczonych

6. idiomy i słowotwórstwo w języku angielskim

 

6. W poszczególnych rundach szkoły rywalizują między sobą w grupach. Każda grupa liczy 6 szkół.

7. Na każdą rundę zostanie przygotowane 170 pytań. W na początku rundy każda z 6 drużyn ma przyznane po trzy szanse. Komisja kolejno kieruje pytania do poszczególnych szkół. Błędna odpowiedz lub jej brak w wyznaczonym czasie powoduje utratę szansy.

8. Szkoła, która jako pierwsza utraci wszystkie szanse zajmuje 6 miejsce w grupie. Kolejne szkoły, które utracą wszystkie szanse będą kolejno zajmować następne miejsca 5, 4, 3, 2, 1.

Punktacja rund wygląda następująco:

I miejsce - 12 punktów
II miejsce - 8 punktów
III miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 4 punktów
V miejsce - 2 punkty
VI miejsce - 1 punkty

 

9. W przypadku odpadnięcia więcej niż jednej szkoły podczas danej tury pytań, drużyny szkolne zajmują miejsca ex aequo.

10. W przypadku wyczerpania się puli pytań i w sytuacji gdy więcej niż jedna drużyna zachowałaby jakiekolwiek szanse, o zwycięstwie zadecyduje ilość zachowanych szans; gdyby to jednak nie przyniesie rezultatu, to szkoły zajmują pierwsze miejsce  ex aequo.

11. Zwycięzcą ligi zostaje szkoła, która w 8 rundach uzyska najwięcej punktów.

12. Zabronione jest korzystanie podczas konkursu z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Pomoc ze strony osób nie będących członkami drużyny, jest zabroniona, pod groźba dyskwalifikacji drużyny.

13. W sali z której gra drużyna obecni mogą być tylko uczniowie. 

14. Obraz przekazywany przez kamerę do wideokonferencji, oprócz członków drużyny, powinien obejmować ławkę, przy której drużyna pracuje.

Zasady zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi

15.Komitet Organizacyjny LA układa pytania w oparciu o podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym z uwzględnieniem zagadnień związanych z kulturą i historią krajów anglojęzycznych.

16.  Pytania są zadawane w języku angielskim. Uczniowie również udzielają odpowiedzi w języku angielskim.

17.Pytania są tak sformułowane, że pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi.

18.Pytania zadawane przez Komisję są wyświetlane na monitorze ekranu i transmitowane do poszczególnych szkół. Drużyny uczniowskie od momentu zakończenia czytania pytania przez członka komisji mają 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Udzielanie odpowiedzi należy rozpocząć zanim zabrzmi gong.

19.Drużyny mogą przed udzieleniem odpowiedzi naradzać się, ale nie mogą pod sankcją dyskwalifikacji korzystać z jakichkolwiek pomocy naukowo-dydaktycznych czy jakichkolwiek podpowiedzi.

20.Odpowiedzi muszą być udzielane pełnymi zdaniami (także w przypadku pytań zamkniętych).

21.Po udzieleniu odpowiedzi lub jej braku na ekranie zostanie wyświetlona poprawna odpowiedź. Ostatecznie komisja prowadząca daną rundę decyduje, czy udzielona przez drużynę odpowiedź jest poprawna, czy błędna.

22.Mikrofony powinny być włączane tylko na czas udzielania odpowiedzi.

23.Terminy rozgrywek poszczególnych rund zostaną podane na stronie internetowej i przesłane do opiekunów zespołów. W przypadku, gdy szkoła w podanym terminie nie będzie obecna, bez wcześniejszego powiadomienia organizatorów (np. o kłopotach technicznych). W takiej sytuacji drużyna otrzymuję w danej rundzie 0 punktów.

24.Zabronione jest korzystanie podczas konkursu z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Pomoc ze strony osób nie będących członkami drużyny, jest zabroniona, pod groźba dyskwalifikacji drużyny.

25.W sali z której gra drużyna obecni mogą być tylko uczniowie.

26.Obraz przekazywany przez kamerę do wideokonferencji, oprócz członków drużyny, powinien obejmować ławkę, przy której drużyna pracuje.

IV. Postanowienia końcowe

26.Decyzja w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz rozstrzyganie wszelkich regulaminowych sporów oraz wątpliwości należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej LA.