AKW

Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

School Education Transformation Paving Way for Better Higher Education

Praca uczniów będzie koordynowana przez nauczyciela – opiekuna grupy.

Wdrożenie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego do praktyki edukacyjnej ma na celu stymulowanie samodzielnej pracy ucznia, aktywne organizowanie wiadomości w procesie samodzielnego zbierania informacji oraz poszukiwanie odniesień nowo zdobytej wiedzy do własnej wiedzy dotychczasowej. Zastosowanie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego będzie wspomagało proces zrozumienia przez ucznia nowego materiału i nadania mu znaczeń poprzez wykorzystanie posiadanej już wiedzy i doświadczeń.

 

Kształcenie z wykorzystaniem Strategii Kształcenia Wyprzedzającego przebiega wg czterech etapów:

Aktywacja – uczniowie przystępując do pracy nad nowym zagadnieniem aktywizują wiedzę już przez siebie zdobytą tzw. semiotyczną wiedzę bazową – posługują się takimi wyobrażeniami rzeczy i zjawisk, jakimi jawią się im one w codziennym życiu. Poza aktywizacją semiotyczną wiedzy bazowej istotą tego etapu jest formułowanie pytań odnoszących się do nowego zagadnienia.

Przetwarzanie – odbywa się w środowisku cyfrowym. Uczniowie otrzymują materiały dydaktyczne na temat zagadnienia od nauczyciela. Ich zadaniem jest opracowanie tych materiałów w formie cyfrowej w postaci stron www, e-portfolio, prezentacji multimedialnych, filmów, animacji. Podjęte na tym etapie działania mają na celu uporządkowanie, kategoryzację oraz opracowanie materiału w sposób wyczerpujący. Uczniowie opracowując zagadnienia pracują samodzielnie i zespołowo.

Systematyzacja – odbywa się w obecności nauczyciela, który uzupełnia i porządkuje informacje zdobyte przez uczniów oraz odpowiada na zadawane przez nich pytania. Na tym etapie wiedza zdobyta przez uczniów zostaje zinternalizowana, a praca nad danym zagadnieniem zostaje sfinalizowana.

Ocena i ewaluacja – uczniowie wcielają się w rolę sędziów, krytyków, recenzentów, którzy oceniają wykonaną przez siebie pracę – analizują zmianę, jaka dokonała się w ich wiedzy, zastanawiają się nad tym, co można by do niej dodać lub jak efektywniej zorganizować pracę nad zagadnieniem. Nauczyciel ocenia pracę uczniów w oparciu o wypracowane wspólnie z uczniami kryteria.


Zastosowanie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego zainicjuje zmiany w procesie uczenia się – nauczania. Zmiana będzie dotyczyła nie tylko roli ucznia, który stanie się aktywnym twórcą i nauczyciela, który stanie się moderatorem i doradcą, ale także środowiska kształcenia, które z klasowo-lekcyjnego zmieni się na internetowe.

Logo sam EFS