Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ :: dział plików

Projekt CSW2020

Zawartość
 
Uczestnicy projektu (uczniowie i nauczyciele) są zobowiązani do wypełnienia, podpisania
oraz przesłania pocztą tradycyjną na adres biura projektu następujących dokumentów:
 
  • Deklaracja uczestnika projektu CSW@2020
  • Formularz rekrutacyjny uczestników projektu
  • Oświadczenie – wizerunek uczestnik małoletni
  • Oświadczenie – wizerunek uczestnik pełnoletni
  • Oświadczenie uczestnika projektu CSW@2020
 
Dokument te są niezbędne do spełnienia warunków kwalifikowalności uczestników projektuzawartych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz w „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

 

 

 

 

Logo sam EFS